காயந்திரி மந்தரம்

 பன்னிரண்டாவது பதினெண் சித்தர் பீடாதிபதி
இந்துமதத் தந்தை, குருமகா சன்னிதானம்,  
ஞாலகுரு சித்தர் கருவூறார்
அருட்கொடையாக வழங்குகிறார்.
 
"அனைவரும் ஓதிப் பயனடையட்டும்"
"தனிமனிதச் செழுச்சியே இந்துமதம்"
"தனிமனித வழிபாட்டு ஈட்டமே கூட்டுவழிபாடு"
- குருபாரம்பரியம்


உள்ளடக்கம்

  1.  காயந்திரி மந்தர முன்னுரை
  2.  பதினெண்சித்தர்கள் படைத்த காயந்திரி மந்தரம்
  3.  அருளூறு காயந்திரி மந்தரம்
  4.  காயந்திரி மந்தரம் பற்றி சித்தர் காகபுசுண்டரின் கருத்து