* * * * *

குருதேவரைப் பற்றிய நூல்

பக்கம்
உள்ளே
குருதேவர்

* * * * *

குருதேவர்

 
Gnanachariar_named.jpg 
   ஞானாச்சாரியார், குவலய குருபீடம், இந்துமதத் தந்தை, இந்து வேத நாயகம், தமிழினத்தின் தலைமை ஆச்சாறிய குருபீடம், குருதேவர், ஞாலகுரு சித்தர் அரசயோகிக் கருவூறார் அவர்கள் பற்றிய ஒரு சுருக்க விளக்க நூல்.
மேலே செல்ல அடுத்த பக்கம் »
பக்கம்
உள்ளே